മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവിയും

45.00

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവിയും

 

പ്രഭാത് പട്‌നായിക്

 

 

ആഗോള മൂലധനത്തിന്റെ അക്രമോത്സുകതയ്ക്കു പിന്നിൽ അതിജീവനത്തിന്റെ ഉൽക്കണ്ഠകൾ ചികഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാർക്‌സിയൻ രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോഗ വിസ്മയം. തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സമരലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് തിളക്കം പകരുന്ന പ്രഭാത് പട്‌നായിക്കിന്റെ പ്രബന്ധങ്ങൾ.

Prabhat Patnaik / Prabhath Patnaik

പേജ് 86  വില രൂ45

✅ SHARE THIS ➷

Description

Muthalilithathinte Prathisandhiyum Socialistinte Pathayum – Prabhath Patnaik

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവിയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവിയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *