മുതലാളിത്തം നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി

80.00

മുതലാളിത്തം നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി
നാം ശരിക്കും ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നാം സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക് വിജയകരമായി ശരിയായ രൂപത്തിൽ ചെന്നെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂഗോളത്തിലെ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നതിന് അതിടയാക്കും.
ML / Malayalam / Left Politics
✅ SHARE THIS ➷

Description

Muthalilitham – Narakathilekkulla Vazhi – Hugo Chavez

മുതലാളിത്തം നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മുതലാളിത്തം നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *