മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം

70.00

മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം
ബിനോയ് വിശ്വം

ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിലെ മതനിരപേക്ഷത, ജനാധിപത്യം, അവസരതുല്യത, സഹവർത്തിത്വം, സഹകരണം എന്നിവയ്ക്കു പകരം ജാതി-മത മൂല്യങ്ങൾക്ക് മേൽക്കൈ ലഭിക്കുന്നതും ഹൈന്ദവേതര ചിന്താപദ്ധതികളെ അംഗീകരിക്കാത്തതുമായ ഒരു പൊതുനയമാണ് ദേശീയ വിദ്യഭ്യാസ നയത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അതിനായി സർവതലങ്ങളെയും കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരിക്കുക, കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ വിദ്യഭ്യാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രനയമായി ഈ രേഖകളിൽ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റത്തിലേക്കുള്ള വഴി കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായി മാറുകയാണെന്നും നീതിപൂർവവും മനുഷ്യത്വമുള്ളതുമായ സമൂഹസൃഷ്ടിക്ക് ഇനിയും ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നുമാണ് ഇതു നൽകുന്ന പാഠം.

പേജ് 82 വില രൂ70

✅ SHARE THIS ➷

Description

Mukhamoodi Aninja Deseeya Vidyabhyasa Nayam – Binoy Viswam

മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *