മൃഗശാല

30.00

മൃഗശാല
ജോൺ എബ്രഹാം

 

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നിസ്സഹായതയും അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമർഷവും ഒരു കുഞ്ഞു മനസിനെ നഗരത്തിന്റെ വിശാലതകൾ തേടിയിറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ യാത്രയാണ് മൃഗശാല. ജോൺ എബ്രഹാമിന്റെ ഒരു തിരക്കഥയുടെയും അപൂർണ്ണമായ നാടകത്തിന്റെയും സമാഹാരം.

 

പേജ് 36 വില രൂ30

✅ SHARE THIS ➷

Description

Mrugasala – John Abraham

മൃഗശാല

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മൃഗശാല”

Your email address will not be published. Required fields are marked *