മൂലധനത്തിന്റെ ആദിമ സഞ്ചയം

50.00

മൂലധനത്തിന്റെ ആദിമ സഞ്ചയം

 

കാറൽ മാർക്‌സ്

ലോകത്തെവിടെയും പോരാട്ടഭൂമികളിൽ പൊരുതുന്ന മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗദർശകരായി രക്ഷകരായി മാർക്‌സിനെയും എംഗൽസിനെയും ലെനിനെയും പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. അവരുടെ കൃതികൾ വീണ്ടും സജീവമായി ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നു. ലോകമെങ്ങും മാർക്‌സിസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കുകളുടെ സ്വീകാര്യത അനുദിനംവർധിച്ചുവരുന്നു.

പേജ് 68 വില രൂ50

✅ SHARE THIS ➷

Description

Mooladhanathinte Adima Sanchayam – Carl Max

മൂലധനത്തിന്റെ ആദിമ സഞ്ചയം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മൂലധനത്തിന്റെ ആദിമ സഞ്ചയം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *