മൂലധനം – ഒരു മുഖവുര

95.00

മൂലധനം – ഒരു മുഖവുര
ഇഎംഎസ്

 

ബൂർഷ്വാസിയുടെ തലയ്ക്കു നേരെ തൊടുത്തു വിട്ട ഏറ്റവും മാരകമായ വെടിയുണ്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂലധനത്തിന് ഇഎംഎസ് എഴുതിയ മുഖവുര.

EMS / EM Sankaran Namboothiripad / E M S

പേജ് 122 വില രൂ95

✅ SHARE THIS ➷

Description

Mooladhanam – Oru Mukhavura – EMS

മൂലധനം – ഒരു മുഖവുര

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മൂലധനം – ഒരു മുഖവുര”

Your email address will not be published. Required fields are marked *