മൊണോക്കോ ബബിലി

30.00

മൊണോക്കോ ബബിലി
സബീർ തിരുമല

 

കുട്ടിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിക്കവിതകളുടെ കാലത്ത് കളങ്കമില്ലാത്ത ബാല്യത്തിന്റെ ചിരി ഓർമ്മയിൽ വിടർത്തുന്ന സബീർ തിരുമലയുടെ മൊണോക്കോ ബബിലി

എന്ന കവിതാസമാഹാരം.ചക്കിപ്പൂച്ചയും വാവയും എന്ന കവിതയിൽ തുടങ്ങി മൊണോക്കോ ബബിലിയിൽ  അവസാനിക്കുന്ന പത്തൊമ്പത് കവിതകൾ ബാലമനസ്സിന്റെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്.

പേജ് 36  വില രൂ30

✅ SHARE THIS ➷

Description

Monocco Babili

മൊണോക്കോ ബബിലി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മൊണോക്കോ ബബിലി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *