മീരാസാധു

125.00

മീരാസാധു

 

കെ ആർ മീര

 

ഉടലിന്റെ വിശ്യാതതേടിയെത്തുന്ന ആൺകാമത്തിനു എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയും അതേ സമർപ്പണബോധത്തോടെ ഉയിരും ഉടലുകൊണ്ട് ആൺ വഞ്ചനക്കെതിരെ പ്രസാദികാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മീരാസാധുവിന്റെ കഥ. ഭക്തിയും കാമവും അതിന്റെ തീവ്രാദശോഭയിൽ പ്രകാശിറയ്ഹാമാവുന്നു ഇവിടെ.

KR Meera / K R Meera

✅ SHARE THIS ➷

Description

Meerasadhu – K R Meera

മീരാസാധു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മീരാസാധു”

Your email address will not be published. Required fields are marked *