മതവും സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധവും – ലിയോ ടോൾസ്‌റ്റോയ്

200.00

മതവും സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധവും

ലിയോ ടോൾസ്‌റ്റോയ്

പരിഭാഷ അജിത് കുമാർ

മനുഷ്യജീവിതവും മതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സങ്കീർണമായ പരിസരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. വിശ്വാസം, അവിശ്വാസം, പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സംഘർഷം, കാമം, സ്വകാര്യത ഇവയിലെല്ലാം മതം എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന കൃതി.

മതവും സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധവും

ലിയോ ടോൾസ്‌റ്റോയ്

മനുഷ്യജീവിതവും മതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സങ്കീർണമായ പരിസരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. വിശ്വാസം, അവിശ്വാസം, പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സംഘർഷം, കാമം, സ്വകാര്യത ഇവയിലെല്ലാം മതം എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന കൃതി.

Ajithkumar

വില രൂ 200

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Mathavum Shripurushabandavum – Leo Tolstoy

മതവും സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധവും – ലിയോ ടോൾസ്‌റ്റോയ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മതവും സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധവും – ലിയോ ടോൾസ്‌റ്റോയ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *