മതവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും

85.00

മതവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും

ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തിന്റെ വർഗസ്വഭാവം ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  വിശകലം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം.

ML / Malayalam / Shiju Elias

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Mathavum Prathyayasasthravum

മതവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മതവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *