കേരള നവോഥാനം – മതാചാര്യർ, മതനിഷേധികൾ – പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

210.00

കേരള നവോഥാനം – രണ്ടാം സഞ്ചിക

മതാചാര്യർ, മതനിഷേധികൾ

 

പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

 

മത മൂല്യങ്ങളിലും മതാധിഷ്ഠിത സാമൂഹിക രൂപങ്ങളിലും അഭിരമിച്ചും അവയോടു കലഹിച്ചും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിന് കളമൊരുക്കിയ യുവശില്പികളുടെ ജീവിതവും സംഭാവനകളും.

P G / P Govinda Pillai /PG / Kerala Navothdhanam / P Govindapilla

പേജ് 210 വില രൂ170

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Kerala Navodhanam – Sanchika 2 – P Govinda Pillai

കേരള നവോഥാനം – മതാചാര്യർ, മതനിഷേധികൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള നവോഥാനം – മതാചാര്യർ, മതനിഷേധികൾ – പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Kerala Navodhanam - Sanchika 1 കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

  കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം – പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

  220.00
  Add to cart Buy now

  കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം – പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം –
  ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

  ഒന്നാം സഞ്ചിക

   

  പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

   

  ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ മാർക്സിസ്റ്റ് വിശകലനം. ഫ്യൂഡൽ കേരളത്തിന്റെ മുതലാളിത്ത പരിവർത്തനം വർഗരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിശിത പഠനം.

  P G / P Govinda Pillai /PG / Kerala Navothdhanam / P Govindapilla

  പേജ് 186  വില രൂ165

  220.00
 • Kerala Navotthanam – Yugasanthathikal, Yugashilpikal കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

  കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ: പി. ഗാവിന്ദപ്പിള്ള

  260.00
  Add to cart Buy now

  കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ: പി. ഗാവിന്ദപ്പിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

  പി. ഗാവിന്ദപ്പിള്ള

   

  യുഗസ്രഷ്ടാക്കാളുടെ വ്യക്തിമുദ്രകൾ പതിഞ്ഞ വിമോചനകേരളത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ. നമ്മെ നാമാക്കിമാറ്റിയ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ ജ്വാലാമുഖങ്ങൾ. ഒരുയുഗത്തിന്റെ വിമോചനമുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകർന്ന ജനതയുടെയും അവർ കലഹിക്കുകയും അഭിരമിക്കുകയും ചെയ്ത അധികാരബന്ധങ്ങളുടെയും കഥ.

  PG / P G Govinda Pillai / Govindapilla 

  പേജ് 290 വില രൂ260

  260.00
 • Kerala Navothanam - 4 Sanchikakal കേരള നവോത്ഥാനം - പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  850.00
  Add to cart Buy now

  കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം

   

  പി ഗോവിന്ദപിള്ള

   

  കേരളത്തിലെ ധൈഷണികരിൽ പ്രമുഖനായ പി ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ നവോത്ഥാന ചിന്തകൾ നാലു സഞ്ചികകൾ ഒന്നിച്ച്.

  1. കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു മാർക്‌സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം
  2. മതാചാര്യർ മതനിഷേധികൾ
  3. യുഗസന്തതികൾ യുഗശില്പികൾ
  4. മാധ്യമപർവം

  അവതാരിക – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

  PG / P Govindapilla

  പേജ് 902  (4 വാല്യങ്ങൾ) വില രൂ850

  850.00