മാസികാപഠനങ്ങൾ

150.00

മാസികാപഠനങ്ങൾ

 

ജി പ്രിയദർശനൻ

 

മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ ബഹുമുഖമായ വികാസപരിണാമങ്ങൾ സൂക്ഷ്മവും വിശദവുമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന, പഴയകാല മാനസികകളെ കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ പഠന പുസ്തകം. പാഠപുസ്തകം.

 

പേജ് 162  വില രൂ150

✅ SHARE THIS ➷

Description

Masika Padanangal

മാസികാപഠനങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാസികാപഠനങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *