മാർക്‌സിസത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ

220.00

മാർക്‌സിസത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ

 

സി.പി. നാരായണൻ

മാർക്‌സിസം സ്വയംഭൂവായി മുളച്ചുണ്ടായ ദർശനമല്ല, എന്നാൽ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ദർശനത്തിന്റെയോ വിജ്ഞാനശാഖയുടെയോ പകർപ്പൂമല്ല: ജർമ്മനിയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദർശനത്തിന്റെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ധനതത്ത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഫ്രാൻസിലുണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യലിസറ്റ് ചിന്തയുടെയും ജൈവികമായ സംഘാതവും വികാസവുമാണ് മാർക്‌സിലും എംഗൽസിലും കാണാൻ കഴിയുക.

C.P. NARAYANAN

വില : രൂ 220

✅ SHARE THIS ➷

Description

Marxsisathinte Uravidangal

മാർക്‌സിസത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാർക്‌സിസത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *