മാർക്‌സിന്റെ മൂലധനവും ഇന്നത്തെ കാലവും

100.00

മാർക്‌സിന്റെ മൂലധനവും ഇന്നത്തെ കാലവും

 

സി പി ചന്ദ്രശേഖർ

കാൾ മാർസ് രചിച്ച മൂലധനത്തിന്റെ സമകാലിക പ്രസക്തിയിലേക്ക്് വിരൽചൂണ്ടുന്ന രചന. ഇന്നത്തെ കാലത്തു നിന്നു കൊണ്ടു മൂലധനത്തെ വായിച്ചെടുക്കുകയും പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ചില നിഗമനങ്ങളും നിർമിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സവിശേഷമായ രചന.

പരിഭാഷ – എ സിയാവുദ്ദീൻ

Carl Max / Karl Marx  / Muladhanam

പേജ് 98 വില രൂ 100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Marxinte Mooladhanavum Innathe Kalavum

മാർക്‌സിന്റെ മൂലധനവും ഇന്നത്തെ കാലവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാർക്‌സിന്റെ മൂലധനവും ഇന്നത്തെ കാലവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *