മാറുന്ന കാലം മാറുന്ന കവിത

140.00

മാറുന്ന കാലം
മാറുന്ന കവിത

 

രാജേഷ് കെ എരുമേലി
രാജേഷ് ചിറപ്പാട്

 

കവിതയുടെ പൊതുബോധ നിർമിതികളെ പുതുക്കിപ്പണിയുകയും ചോദ്യംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കുരീപ്പുഴക്കവിതകളുടെ ജനകീയ ഭാവുകത്വം പഠനവിധേയമാക്കുന്ന പുസ്തകം

Kureepuzha Sreekumar / Kureeppuzha Srikumar / Shreekumar / Shrikumar

പേജ് 176 വില രൂ140

✅ SHARE THIS ➷

Description

Marunna Kalam, Marunna Kavitha

മാറുന്ന കാലം മാറുന്ന കവിത

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാറുന്ന കാലം മാറുന്ന കവിത”

Your email address will not be published. Required fields are marked *