മാർക്വിസ് വായന – ജീവിത പുസ്‌തകവും പുസ്‌തകജീവിതവും

140.00

മാർക്വിസ് വായന

ജീവിത പുസ്‌തകവും
പുസ്‌തകജീവിതവും

കെ ജീവൻകുമാർ

 

വാക്കുകൾകൊണ്ട് ഇന്ദ്രജാലം തീർത്ത് ലോകസാഹിത്യത്തിന്റെ സിംഹാസങ്ങളിലൊന്നിൽ ഇടം നേടിയ വിശ്രുത സാഹിത്യകാരന്റെ ജീവിതവും സാഹിത്യവും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി. മലയാളി സ്വന്തമെന്നപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ഗാബോ’ യ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന അപൂർവ്വസുന്ദരമായ രചന. അനുബന്ധമായി മാർക്വിസിന്റെ പ്രശസ്‌തമായ നോബൽ സ്വീകാര പ്രസംഗവും മലയാളിയുടെ വായനയെ ആദ്ദേഹം സ്വാധീനിച്ചതിന്റെ സമഗ്രമായ നാൾവഴിയും.

 

K Jeevan Kumar / K Jivan Kumar

പേജ് 138 വില രൂ 140

✅ SHARE THIS ➷

Description

Marquez Vaayana

മാർക്വിസ് വായന – ജീവിത പുസ്‌തകവും പുസ്‌തകജീവിതവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാർക്വിസ് വായന – ജീവിത പുസ്‌തകവും പുസ്‌തകജീവിതവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *