മർദ്ദം താപം ചലനം

160.00

മർദ്ദം താപം ചലനം

ശാലിനി എസ്
ധന്യാരാജ് കെ

മര്‍ദ്ദത്തെയും താപത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയവശങ്ങള്‍ ആധികാരികമായി വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രപുസ്തകം.

പേജ് 158 വില രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Mardham Thapam Chalanam

മർദ്ദം താപം ചലനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മർദ്ദം താപം ചലനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *