മറവിയും മാനസ്സിക സമ്മർദവും

50.00

മറവിയും മാനസ്സിക സമ്മർദവും

 

ഡോ എ മുരളീധരൻ തമ്പി

ആധുനിക കാലത്തെ മനുഷ്യർ വിവിധ കാണങ്ങളാൽ മാനസ്സിക സമ്മർദങ്ങൾക്കു വിധേയരാണ്. ജീവിതം യാന്ത്രികവും തിരക്കുമുള്ളതുമാകുമ്പോൾ മാനസ്സിക സമ്മർദത്തോടൊപ്പം മറവിയും അവരെ ഗ്രസിക്കുന്നു. മാനസിക സമ്മർദത്തെയും മറവിയെയും മനസ്സിന്റെ ബോധ-അബോധതലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി രചിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം.

 

അറിവിലൂടെ ആരോഗ്യം / കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

പേജ് 74 വില രൂ50

✅ SHARE THIS ➷

Description

Maraviyum Manasika Sammardavum

മറവിയും മാനസ്സിക സമ്മർദവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മറവിയും മാനസ്സിക സമ്മർദവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *