മാവോയിസം- ഇടതുപക്ഷത്തുനിന്നും ഒരു വിമർശനം

110.00

മാവോയിസം
ഇടതുപക്ഷത്തുനിന്നും ഒരു വിമർശനം

ഇടതുപക്ഷ അവസരവാദത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരുപങ്ങളായ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനത്തെയും ജനവിരുദ്ധതയെയും തുറന്നുകാട്ടി, മാർക്‌സിസം -ലെനിനിസത്തിന്റെ ശരിയായ രാഷ്ട്രീയപാത വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കൃതി

വില രൂ.110

✅ SHARE THIS ➷

Description

Maoism

മാവോയിസം – ഇടതുപക്ഷത്തുനിന്നും ഒരു വിമർശനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാവോയിസം- ഇടതുപക്ഷത്തുനിന്നും ഒരു വിമർശനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *