മാവോ സെതുങ്

25.00

മാവോ സെതുങ്
വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറുപൂക്കൾ വിരിയിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനയെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായി ഒരു വൻശക്തിയാക്കി തീർത്ത മാവോ…  ലോക വിപ്ലവചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും ഉടയാത്ത ശില്പമായി മാവോ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു.
ML / Malayalam / Communism
✅ SHARE THIS ➷

Description

Mao Zedong

മാവോ സെതുങ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാവോ സെതുങ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *