മനുഷ്യന്റെ പരിണാമ ചരിത്രം

85.00

മനുഷ്യന്റെ പരിണാമ ചരിത്രം

 

ആർ സുരേഷ്‌കുമാർ

പരിണാമ പഠനത്തിന് ഒരാമുഖം. ആൾക്കുരങ്ങിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക്. അധ്വാനവും ബുദ്ധിയും മനുഷ്യപരിണാമവും. ശിലായുഗങ്ങൾ ഒരവലോകനം, സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും സാമ്പത്തിക-സാസ്‌ക്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ആധുനിക ജീവിതത്തിലേക്ക്.

 

പേജ് 98  വില രൂ85

✅ SHARE THIS ➷

Description

Manushyante Parinama Charithram

മനുഷ്യന്റെ പരിണാമ ചരിത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മനുഷ്യന്റെ പരിണാമ ചരിത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *