മനുഷ്യന്റെ പരിണാമ ചരിത്രം – ആർ സുരേഷ്‌കുമാർ

85.00

മനുഷ്യന്റെ പരിണാമ ചരിത്രം

 

ആർ സുരേഷ്‌കുമാർ

പരിണാമ പഠനത്തിന് ഒരാമുഖം. ആൾക്കുരങ്ങിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക്. അധ്വാനവും ബുദ്ധിയും മനുഷ്യപരിണാമവും. ശിലായുഗങ്ങൾ ഒരവലോകനം, സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും സാമ്പത്തിക-സാസ്‌ക്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ആധുനിക ജീവിതത്തിലേക്ക്.

 

പേജ് 98  വില രൂ85

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Manushyante Parinama Charithram

മനുഷ്യന്റെ പരിണാമ ചരിത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മനുഷ്യന്റെ പരിണാമ ചരിത്രം – ആർ സുരേഷ്‌കുമാർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *