മനുഷ്യൻ: ഉൽഭവവും പരിണാമവും

(1 customer review)

130.00

മനുഷ്യൻ: ഉൽഭവവും പരിണാമവും
ജന്തുക്കളുടെ പരിണാമപഥത്തിൽ ഒരു ശാഖ വികസിച്ച്, ലോകം കീഴടക്കിയ ‘മനുഷ്യൻ എന്ന ജന്തു’ ഉണ്ടായി.  ഫോസ്സിൽ രൂപത്തിൽ ലഭിച്ച എല്ലിൻകഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചെടുത്ത ഉദ്വേഗജനകമായ കഥ.
ML / Malayalam / Science / Evolution 
✅ SHARE THIS ➷

Description

Manushyan – Uthbhavavum Parinamavum

മനുഷ്യൻ: ഉൽഭവവും പരിണാമവും

1 review for മനുഷ്യൻ: ഉൽഭവവും പരിണാമവും

  1. Jaffar Musawa

    ഇത്തരം വിജ്ഞാനപ്രദമായ കൃതികൾ ഇനിയുമിനിയും ഉണ്ടാകണം. ദൈവസൃഷ്ടി എന്ന സങ്കൽപ്പവും, മതങ്ങൾ നൽകുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഇത്തരം അറിവ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *