മലയാള വ്യാകരണ നിഘണ്ടു

625.00

മലയാള വ്യാകരണ നിഘണ്ടു

 

ഇരിഞ്ചയം രവി

മലയാള വ്യാകരണസംബന്ധിയായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും വ്യാകരണത്തിലെ എല്ലാ സാങ്കേതികപദങ്ങളെയും അകാരാദിയിൽ ചിട്ടപെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യാകരണനിഘണ്ടു മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്. സമഗ്രമായ ഈ വ്യാകരണനിഘണ്ടുവിൽ ഓരോ വാക്കിന്റെയും അർഥവും പ്രയോഗവും ലളിതമായും സംക്ഷിപ്‌തമായും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതരത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ പുസ്‌തകം.

 

Irinjayam Ravi / Erinchayam Ravi

 

പേജ് 606 വില രൂ625

✅ SHARE THIS ➷

Description

Malayala Vyakarana Nighandu

മലയാള വ്യാകരണ നിഘണ്ടു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാള വ്യാകരണ നിഘണ്ടു”

Your email address will not be published. Required fields are marked *