മലയാളഭാഷ തൊൽക്കാപ്പിയത്തിൽ

300.00

മലയാളഭാഷ തൊൽക്കാപ്പിയത്തിൽ

 

ഡോ ആർ ഗോപിനാഥൻ

ഭാഷാചരിത്രം, താരതമ്യാത്മക ദ്രാവിഡ ഭാഷാ ശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതി ഭാഷാ ശാസ്ത്രം, ഭാഷണ ശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചു മലയാളഭാഷയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

Tholkkappiyam / Tholkappiyam

പേജ് 480 വില രൂ300

✅ SHARE THIS ➷

Description

Malayala Bhasha Tholkappiyathil

മലയാളഭാഷ തൊൽക്കാപ്പിയത്തിൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാളഭാഷ തൊൽക്കാപ്പിയത്തിൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *