മലയാള ഭാഷാചരിത്രം

190.00

മലയാള ഭാഷാചരിത്രം

 

 

സമ്പാദനം – ഡോ നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

 

മലയാള ഭാഷയുടെ ഉത്പത്തി വികാസങ്ങളെ ഭാഷ, സമൂഹം, സംസ്‌കാരം, ചരിത്രം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സമാഹാരം. മലയാള ഭാഷാ ചരിത്രത്തിന്റെ സമഗ്രമായ രേഖപ്പെടുത്തൽ, ഭാഷോൽപ്പത്തി, ഭാഷാ പരിണാമത്തിലെ ഘട്ടങ്ങൾ, തമിഴ്, സംസ്‌കൃത, പ്രാകൃത ഭാഷകളുമായി മലയാളത്തിന്റെ ബന്ധം, പ്രചീന സാഹിത്യ കൃതികൾ, ശാസന ഭാഷ, ലിപിചരിത്രം എന്നിവ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

പേജ് 356 വില രൂ190

✅ SHARE THIS ➷

Description

Malayala Bhasha Charithram

മലയാള ഭാഷാചരിത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാള ഭാഷാചരിത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *