മലബാർ കലാപം – കെ മാധവൻ നായർ

270.00

മലബാർ കലാപം

 

കെ മാധവൻ നായർ

1921ലെ മലബാർ  ലഹള കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിക്കാതെ കെ മാധവൻ നായർ എഴുതിയതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

കെ മാധവൻ ഏറനാട്ടുകാരനായിരുന്നു. അവിടത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയും സമ്പദായങ്ങളും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ അറിവുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം. ലഹളക്കാലത്ത് മാധവൻ നായർ ഏറനാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല ചില സംഭവങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ദൃക്‌സാക്ഷിയുമായിരുന്നു.

ചരിത്ര പഠനത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരും ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല. സംഭവങ്ങൾ മറച്ചുവെയ്ക്കാനോ വളച്ചൊടിക്കാനോ ശ്രമിക്കാതെ തനിക്ക് സ്വാധീനമായ ലളിതവും സുന്ദരവുമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം അവയെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെ പി കേശവമേനോൻ

മാതൃഭൂമി സ്ഥാപക മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും സാമൂഹിക പരിഷ്‌കർത്താവും ഗദ്യകാരനുമായ മാധവൻനായർ എഴുതിയ ചരിത്രരേഖ. 1921ലെ മലബാർലഹളയുടെ ഒരു വിശദചരിത്രം ഇനിയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുവാൻ തരമില്ല. ലഹള കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിയാതെ കെ.മാധവൻനായർ എഴുതിയതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

K Madhavan Nair

പേജ് 274  വില രൂ270

✅ SHARE THIS ➷

Description

Malabar Kalapam – K Madhavan Nair

മലബാർ കലാപം – കെ മാധവൻ നായർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലബാർ കലാപം – കെ മാധവൻ നായർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *