മഹാഭാരത പഠനങ്ങൾ

190.00

മഹാഭാരത പഠനങ്ങൾ
ഇരാവതി കാർവെ

“1968ലെ മഹാരാഷ്ട്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച പ്രശസ്ഥ കൃതിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ”

മഹാഭാരതത്തിലെ മഹത് വ്യക്തികളുടെ മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇരാവതി കാർവെ ഈ കൃതിയിൽ പഠനം നടത്തുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ നന്മകളും അസംഖ്യം തിന്മകളും അടക്കം മതേതരവും ശാസ്ത്രീയവും വിശാലവുമായ അർത്ഥത്തിൽ നരവംശശാസ്ത്രപരവുമായ രീതിയിൽ ഒരു സത്യാന്വേഷി എന്ന നിലയിൽ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാഹിത്യ മൂല്യങ്ങളോടൊപ്പം മനുഷ്യരുടെ ആശകളും പ്രതികരണങ്ങളും എല്ലാം അവർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

Mahabharatham / Iravati Karve / Carve / Iravathi / Eravathi
Original Title : Yuganta – by Irawati Karve

പേജ് 212  വില രൂ190

✅ SHARE THIS ➷

Description

Mahabharatha Padanangal – Irawati Karve

മഹാഭാരത പഠനങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഹാഭാരത പഠനങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *