മാധവികുട്ടിയുടെ നോവെല്ലുകൾ

230.00

മാധവികുട്ടിയുടെ നോവെല്ലുകൾ

 

മാധവികുട്ടി

 

സ്ത്രൈണാനുഭവങ്ങളുടെ തീണ്ടാത്ത കന്യാവങ്ങളിലൂടെ ആസ്വാദകനെ കൂട്ടികൊണ്ട് പോവുകയും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ജൈവപ്രേകൃതി പകർന്നുനല്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എട്ടു നോവലുകൾ -രുക്മിണിക്കൊരു പാവക്കുട്ടി, അവസാനത്തെ അതിഥി  രോഹിണി ചന്ദനമരകൾ, കടൽമയൂരകൾ, മനോമി രാത്രിയുടെ പദവിന്യാസം, ആട്ടുകട്ടിൽ എന്നീ  നോവെല്ലുകൾ-ആദ്യമായി ഒരുമിച്ചു സമാഹരിക്കപ്പെടുന്നു.

Madhavi Kutti / Kamala Das / Kamala Surayya

✅ SHARE THIS ➷

Description

Madhavikuttiyude Novellakal – Kamala Das

മാധവികുട്ടിയുടെ നോവെല്ലുകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാധവികുട്ടിയുടെ നോവെല്ലുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *