എം സി ജോസഫ് എന്ന അപൂർവ മനുഷ്യൻ

120.00

എം സി ജോസഫ് എന്ന അപൂർവ മനുഷ്യൻ

 

കുസുംഷലാൽ ചെറായി

യുക്തിബോധജന്യമായ യുക്തിവാദം ശാസ്ത്രീയമായി കേരള സമൂഹത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഒരായുസ്സു മുഴുവൻ പ്രയത്‌നിച്ച എം സി ജോസഫിന്റെ ജീവിതത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ആധികാരികമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജീവചരിത്രപുസ്തകം.

M.C. Joseph

പേജ് 126 വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

M C Joseph Enna Apoorva Manushyan

എം സി ജോസഫ് എന്ന അപൂർവ മനുഷ്യൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എം സി ജോസഫ് എന്ന അപൂർവ മനുഷ്യൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *