ലൂദ്‌വിഗ് ഫോയർബാഹും ക്ലാസിക്കൽ ജർമ്മൻ  തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്ത്യവും

50.00

ലൂദ്‌വിഗ് ഫോയർബാഹും ക്ലാസിക്കൽ ജർമ്മൻ  തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്ത്യവും
ലോകത്തെവിടെയും പോരാട്ടഭൂമികളിൽ പൊരുതുന്ന മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ മാർഗദർശകരായി മാർക്‌സിനെയും എംഗൽസിനെയും ലെനിനെയും പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു.  അവരുടെ കൃതികൾ വീണ്ടും സജീവമായി ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നു. ലോകമെങ്ങും മാർക്‌സിസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കുകളുടെ സ്വീകാര്യത അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു.
ML / Malayalam
✅ SHARE THIS ➷

Description

Ludwig Feuerbachum Classical German Thathvasastrathite Anthyavum

ലൂദ്‌വിഗ് ഫോയർബാഹും ക്ലാസിക്കൽ ജർമ്മൻ  തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്ത്യവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലൂദ്‌വിഗ് ഫോയർബാഹും ക്ലാസിക്കൽ ജർമ്മൻ  തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്ത്യവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *