ലൂയി അൽത്തൂസർ

90.00

ലൂയി അൽത്തൂസർ
ഡോ പി കെ പോക്കർ

 

മാർക്‌സിന്റെ ഘടനാവാദപരമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സൈദ്ധാന്തികമായി വിശദീകരിക്കപ്പെടാതെ നലനിന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിശ്ലേഷണം സാദ്ധ്യമാക്കിയ, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മാർക്‌സിസ്റ്റ് ധൈഷണികധാരയിലെ പ്രമുഖ ചിന്തകൻ ലയി അൽത്തൂസറിന്റെ ജീവിതത്തെയും കാലത്തെയും ചിന്തയെയും ആധികാരികമായ പഠനവിധേയമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

 

പേജ് 106 വില രൂ90

✅ SHARE THIS ➷

Description

Louis Althusser
ലൂയി അൽത്തൂസർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലൂയി അൽത്തൂസർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *