ലോകായത ദർശനം

70.00

ലോകായത ദർശനം

ഇന്ത്യയുടെ നിരീശ്വരവാദ പാരമ്പര്യം

ആധ്യാത്മികതയോടൊപ്പം തന്നെ തികച്ചു നിരീശ്വരവാദപരവും ധന്യവും സമൃദ്ധവുമായ ഒരു ഭൗതിക പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആധ്യാത്മികതയുടെ പുകമറയ്ക്കുള്ളിൽ ആറിയ തീ പോലെ അതു മിന്നുന്നുണ്ട്. ലോകാതയുടെ, ബൗദ്ധ-സാംഖ്യ-വൈശേഷികരുടെ ദർശനവിശേഷങ്ങളിൽ അത് തളിർത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.

ML / Malayalam / Indian Atheist Philosophy / Dr Dharmaraj Adatt

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Lokayatha Darshanam

ലോകായത ദർശനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലോകായത ദർശനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *