ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിപ്ലവങ്ങൾ ഭാഗം -1

110.00

ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിപ്ലവങ്ങൾ

ഭാഗം -1

പി പി സത്യൻ

 

ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം, അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം, റഷ്യൻ വിപ്ലവം തുടങ്ങിയ ലോകചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന വിപ്ലവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

 

പേജ് 122 വില രൂ110

✅ SHARE THIS ➷

Description

Lokathile Pradhanapetta Viplavangal

ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിപ്ലവങ്ങൾ – ഭാഗം -1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിപ്ലവങ്ങൾ ഭാഗം -1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *