ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം

90.00

ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം

 

മേതിൽ

ഭാവനയുടെ വിചിത്രവീഥിയിലെ യാത്രികനാണ് മേതിൽ. മലയാളത്തെ ലോകസാഹിത്യത്തോളം അടുപ്പിച്ച് ഒരു എഴുത്തുവഴി കൂടിയാണത്. ആ സർഗ്ഗവൈഭവം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നോവെല്ലയും അനുബന്ധമായി രണ്ടു ദീർഘകവിതകളും.

Meythil / Methil

പേജ് 72 വില രൂ90

✅ SHARE THIS ➷

Description

Laingikathayekkurichu Oru Upanyasam

ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *