കുഴിക്കാട്ടു പച്ച – കേരളീയ തന്ത്രശാസ്ത്രം പഠനവും വിശകലനവും

(1 customer review)

120.00

കുഴിക്കാട്ടു പച്ച – കേരളീയ തന്ത്രശാസ്ത്രം പഠനവും വിശകലനവും

 

 

തന്ത്രസമുച്ചയം എന്ന കൃതിയുടെ ഗദ്യപരാവർത്തനമായ കുഴിക്കാട്ടുപച്ച എന്ന താന്ത്രിക ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം

 

തന്ത്രസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളതും വളരെ പ്രസിദ്ധമായതും താന്ത്രികർക്ക് ഒരു മാർഗദർശിയുമായ ഗ്രന്ഥമാണ് കുഴിക്കാട്ടുപച്ച. കേരളീയ തന്ത്രിമാരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും സമ്മതി നേടിയ കുഴിക്കാട്ടുപച്ച എന്ന താന്ത്രിക ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പഠനത്തിനാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവായ നെത്തല്ലൂർ ഹരികൃഷ്ണന് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചത്.

Kuzhikkattupacha / Kuzhikkattupachcha / Tantrasamuchayam / Thanthrasasthram

പേജ് 196 വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kuzhikattupacha – Thanthrasamuchayam

കുഴിക്കാട്ടു പച്ച – കേരളീയ തന്ത്രശാസ്ത്രം പഠനവും വിശകലനവും

1 review for കുഴിക്കാട്ടു പച്ച – കേരളീയ തന്ത്രശാസ്ത്രം പഠനവും വിശകലനവും

  1. T K RAJAN

    yes

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *