കുട്ടികളുടെ മഹാഭാരതം

399.00

കുട്ടികളുടെ മഹാഭാരതം

 

സുമംഗല
നീലമ്പേരൂർ മധുസൂദനൻ നായർ

 

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും മഹനീയ സൃഷ്ടടിയാണ് മഹാഭാരതം. ആഖ്യാനത്തിന്റെ മികവിനാലും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഗരിമയാലും മഹാഭാരത്തിനൊപ്പം ചേർത്തുനിർത്താൻ വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ മറ്റൊരു കൃതിയില്ല ഒരു വംശത്തിന്റെ, ഒരു രാജ്യത്തിൻറെ, ഒരു ജനതയുടെ സാംസ്‌കാരിക സമ്പത്തു മുഴുവൻ ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽപരം ശ്ലോകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ധർമ്മം നിലകൊള്ളുന്നിടത്ത് ജയവും അധർമ്മവെവിടെയോ അവിടെ നാശവുമെന്നാണ് മഹാഭാരതം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ശാഖോപശാഖകളായി പരന്ന് പ്രപഞ്ചതുല്യവിശാലത ആവാഹിച്ച് വാക്കുകളിലൊതുക്കുന്ന ഈ വിശ്വോത്തരകൃതിക്ക് ഒപ്പം നില്ക്കാൻ ഈ പ്രപഞ്ചംതന്നെയല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല

മഹാഭാരതകഥയുടെ ലളിതവും സുന്ദരവുമായ ഈ സംഗൃഹീത പുനരാഖ്യാനം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.

 

Sumangala, Nilamboor Madhusudhanan Nair / Sumankala, Nilamboor Madhusuthanan Nayar

പേജ് 388 വില രൂ 399

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kuttikalude Mahabharatham

കുട്ടികളുടെ മഹാഭാരതം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുട്ടികളുടെ മഹാഭാരതം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *