കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ

35.00

കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ

 

ടി എച്ച് പ ചെന്താരശ്ശേരി

 

സ്മൃതികൾ പ്രകാരം അറിവിന് അനുവാദമില്ലാത്ത അധഃകൃതനായി ജനിച്ചു പോയെങ്കിലും അക്ഷരം ആയുധമാക്കി അവർണനു അവകാശവും അധികാരവും സ്വായത്തമാക്കാൻ ആശ്രാന്തപരിശ്രമം നടത്തിയ മഹദ് വ്യക്തിയാണ് ധീരനായ കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ. മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ മധുരതരമായി അദ്ദേഹം പാടയുറപ്പിച്ച ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥകൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ വർണബാഹ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി.

THP Chetharassery / THP Chentharasseri

പേജ് 36  വില രൂ35

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kurumban Daivathan – THP Chentharasseri

കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *