കുഡടുംബികൾ കേരളത്തിൽ – ചരിത്രവും സംസ്‌ക്കാരവും

120.00

കുഡടുംബികൾ കേരളത്തിൽ – ചരിത്രവും സംസ്‌ക്കാരവും
ഡോ വിനി എ

കുഡുംബികളുടെ ചരിത്രപശ്ചാത്തലം, കേരളത്തിലെ കുഡുംബികൾ, കുഡുംബികളും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രവും, കുഡുംബികൾ – ആചാരങ്ങളും സ്ഥാനവും, കുഡുംബികളുടെ അവകാശസമരങ്ങൾ തുടങ്ങി കുഡുംബി സമുദായത്തിന്റെ സംസ്‌കൃതിയും ചരിത്രവും ചികയുന്ന ആധികാരിക പുസ്തകം.

പേജ് 138

Kerala Tribes 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kudumbikal Keralathil – Charithravum Samskaravum

കുഡടുംബികൾ കേരളത്തിൽ – ചരിത്രവും സംസ്‌ക്കാരവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുഡടുംബികൾ കേരളത്തിൽ – ചരിത്രവും സംസ്‌ക്കാരവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *