കോളനി വാഴ്ചയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും

190.00

കോളനി വാഴ്ചയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും

 

ഡോ എസ് തുളസീധരൻ ആശാരി

 

രാജേന്ദ്രൻ ചെറുപൊയ്ക

 

കോളനി വാഴ്ചക്കെതിരെ തിരുവതാംകൂർ ജനത ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിനുവേണ്ടി നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിയ്ക്കുന്ന കൃതി.ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ നടത്തിയ സമര ചരിത്രം കൊളോണിയണൻ താല്പര്യത്തിൻറയും ദേശീയ അഭിലാഷങ്ങളുടെയും വിശാലമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Colony Vazhchayum Natturajyangalum

കോളനി വാഴ്ചയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കോളനി വാഴ്ചയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *