കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ – എം മുകുന്ദൻ

220.00

കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ

 

എം മുകുന്ദൻ

സർക്കാർ ഓഫീസിലെ ക്ലാർക്കും നോവലിസ്റ്റുമായ കേശവന്റെ ഇ എം എസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള നോവലാണ് ഈ നോവലിലെ പ്രമേയം. തൊട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചുമരിലെ ഇ.എം.എസ് ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ടും വളരുന്ന അപ്പുകുട്ടൻ ക്രമേണ ഇ.എം.എസ്സിന് അഡിക്റ്റാക്കുന്നു. ഇ.എം.എസ്സിനെ ആരാധിച്ചും ധ്യാനിച്ചും. മറ്റുകുട്ടികളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തനായി അവൻ വളർന്നു. അപ്പുക്കുട്ടനും അവനെകുറിച്ചെഴുതുന്ന കേശവനും ചുറ്റും സംഘർഷങ്ങൾ വളരുകയായിരുന്നു. ക്രമേണ അവർ എഴുത്തുകാരനും അയാളുടെ കഥാപാത്രവും ഒന്നായിത്തീരുന്നു.
M Mukundan / M Mukundhan

പേജ് 208 വില രൂ220

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kesavante Vilapangal

കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ – എം മുകുന്ദൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ – എം മുകുന്ദൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *