കേരളോൽപ്പത്തി ഗ്രന്ഥവരി

110.00

കേരളോൽപ്പത്തി ഗ്രന്ഥവരി
എം ആർ രാഘവവാര്യർ

ചരിത്രസങ്കല്പങ്ങളെ പരശുരാമനെന്ന മിത്തിലേക്ക് ഇഴചേർത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി മലയാളി കൊണ്ടാടിയ കേരളോൽപ്പത്തിക്കഥയുടെ മൂന്നു നാട്ടുവഴക്കങ്ങൾ ആധികാരികമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.

പേജ് 126

✅ SHARE THIS ➷

Description

Keralolpathi – Granthavari

കേരളോൽപ്പത്തി ഗ്രന്ഥവരി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളോൽപ്പത്തി ഗ്രന്ഥവരി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *