കേരളീയ നവോത്ഥാനവും വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുദേവനും

120.00

കേരളീയ നവോത്ഥാനവും വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുദേവനും

 

കാതിയാളം അബൂബക്കർ

ആചാര പരിഷ്ക്കാരങ്ങളെയും മതനവീകരണത്തെയും ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെയും സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കേരളീയ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിന് ഉജ്വല സംഭാവനകൾ നൽകിയ വാഗ്ഭടൻറെ ആധികാരികമായ ജീവചരിത്രം.

Vagbhatananda

പേജ്   122  വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Keraleeya Navothanavum Vagbhadananda Gurudevanum

കേരളീയ നവോത്ഥാനവും വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുദേവനും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളീയ നവോത്ഥാനവും വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുദേവനും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *