കേരളത്തിലെ സ്ത്രീചരിത്രങ്ങൾ, സ്ത്രീമുന്നേറ്റങ്ങൾ

340.00

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീചരിത്രങ്ങൾ, സ്ത്രീമുന്നേറ്റങ്ങൾ

സി എസ് ചന്ദ്രിക

ഇന്നത്തെ സ്ത്രീയിൽ നിന്നു വർഷങ്ങൾ പിന്നിലോട്ടു പോകുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ത്രീജീവിത വായന പറയുന്നത് മാറ്റങ്ങളുടെ പുനർചിന്തകളാണ്.  മാറുമറയ്ക്കാനായി പൊരുതിയ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്രത്തോളം എത്തി എന്നത് അഭിമാനത്തോടെ കാണുമ്പോഴും ആ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വനിതകൾക്ക് എത്രത്തോളം രക്ഷ നൽകുന്നു എന്ന ചോദ്യവും നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ ചരിത്രപുസ്തകം ഇനിയുമുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കൊരു പ്രചോദനമാകട്ടെ.

ML / Malayalam / C S Chandrika / Feminism / Woman Empowerment

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Keralathile Sthree Charithrangal, Sthree Muneettangal

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീചരിത്രങ്ങൾ, സ്ത്രീമുന്നേറ്റങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളത്തിലെ സ്ത്രീചരിത്രങ്ങൾ, സ്ത്രീമുന്നേറ്റങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *