കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക

100.00

കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക

 

കെ പാനൂർ

മലനാടിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ മറപിടിച്ച് മലനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാവത്തോടുള്ള നിരന്തരമായ യുദ്ധമാണ് കെ പാനൂരിന്റെ ‘കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക’ വയനാടിന്റെ ഭംഗിയും ആ ജനതയോടുള്ള നിന്ദയും തുറന്നെഴുതിയ ഈ ഗ്രന്ഥം അന്നത്തെ സർക്കാർ കണ്ടുകെട്ടിയതാണ്. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വായന.

K Panoor / K Panur

പേജ് 104 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Keralathile Africa

കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക”

Your email address will not be published. Required fields are marked *