കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിയ അയ്യൻകാളി

110.00

കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിയ അയ്യൻകാളി

 

ചെന്താരശ്ശേരി

കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച മഹാനാണ് അയ്യൻകാളി. ചാതുർവണ്യവ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായി ജാതി ഹിന്ദുക്കളാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ  സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് പോരാടിയ അയ്യൻകാളി കേരളത്തിലെ അധഃസ്ഥിതരുടെ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ മാർഗദർശിയാണ്. അയ്യൻകാൡയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിതന്നെ മാറ്റിമറിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രശസ്ഥ ചരിത്രകാരൻ ചെന്താരശ്ശേരി എഴുതിയ ആധികാരികവും ശ്രദ്ധേയവുമായ ജീവചരിത്രം.

Ayyankali Ayankali / Chentharasery / Chentharassery Chentharasserri

പേജ് 116  വില രൂ110

✅ SHARE THIS ➷

Description

Keralacharithrathinte Gathi Mattiya Ayyankali

കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിയ അയ്യൻകാളി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിയ അയ്യൻകാളി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

  • Mahathma Ayyankali മഹാത്മാ അയ്യൻകാളി

    മഹാത്മാ അയ്യൻകാളി

    75.00
    Add to cart