കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം അതിർത്തിതർക്കവും ഭാഷാ സമരവും 1945 – 1956

290.00

കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം
അതിർത്തിതർക്കവും ഭാഷാ സമരവും
1945 – 1956

 

ഡോ ജോയിബാലൻ വഌത്താങ്കര

നിരവധി സമരപോരാട്ടങ്ങളും ജീവത്യാഗവും കേരള സംസ്ഥാനം യാഥാർഥ്യമായതിനു പിന്നിലുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി രൂപീകരണ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന ഗൗരവ പൂർണമായ ഒരു ഗവേഷണ പഠനമാണ്.

പേജ് 288 വില രൂ290

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Samsthana Rupeekaranam

കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം അതിർത്തിതർക്കവും ഭാഷാ സമരവും 1945 – 1956

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം അതിർത്തിതർക്കവും ഭാഷാ സമരവും 1945 – 1956”

Your email address will not be published. Required fields are marked *