കേരള സംസ്‌കാരം – പ്രൊഫ എസ് അച്യുതവാര്യർ

200.00

കേരള സംസ്‌കാരം

പ്രൊഫ എസ് അച്യുതവാര്യർ

കേരളസംസ്‌കാരത്തെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് എല്ലാ മലയാളികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഠനഗ്രന്ഥം. ബി എ എം എ മലയാളം വിദ്യാർഥികൾക്ക വേണ്ടി സിലബസ് അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പഠനഗ്രന്ഥം കേരളചരിത്രത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സാമാന്യവായനക്കാർക്കും അത്യന്തം പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

Prof S Achuthawarriyer
വില രൂ 200

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Samskaram

കേരള സംസ്‌കാരം – പ്രൊഫ എസ് അച്യുതവാര്യർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള സംസ്‌കാരം – പ്രൊഫ എസ് അച്യുതവാര്യർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *