കേരള പോലീസ് ആക്റ്റ് – അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ

250.00

കേരള പോലീസ് ആക്റ്റ്

അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ

കേരള പോലീസ് ആക്റ്റ്,2011, കേരള അമിതപലിശ ഈടാക്കൽ നിരോധന ആക്റ്റ്, 2012, പൊതുസ്വത്ത് നാശനഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് തടയൽ ആക്റ്റ്,1984, കേരള റാഗിംഗ് നിരോധന ആക്റ്റ്,1998, കേരള പൊതുപാതകൾ(സംഘം ചേരലിനും ജാഥകൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തൽ) ആക്റ്റ്,2011, കേരള അവശ്യസർവ്വീസുകൾ സംരക്ഷണ ആക്റ്റ്,1994, കേരള ആരോഗ്യരക്ഷാ സേവന പ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യരക്ഷാ സേവന സ്ഥാപനങ്ങളും (അക്രമവും സ്വത്തിനുള്ള നാശവും തടയാൽ) ആക്റ്റ്,2012, ദേശീയമാനത്തോടുള്ള അപമാനങ്ങൾ തടയൽ ആക്റ്റ്,1971, പൊതുയോഗങ്ങളിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നത് തടയുവാനുള്ള ആക്റ്റ്,1961, കേരള ജൂഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംരക്ഷണ ആക്റ്റ,1963, കേരള പോലീസ്(കായിക പരിശീലന നിയന്ത്രണം) ചട്ടങ്ങൾ,2000, പോലീസ് സേനകൾ(അവകാശങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തൽ) ആക്റ്റ്,1966, മൊബൈൽ കോടതി ചട്ടങ്ങൾ, അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ.

പേജ് 298 വില 250രൂ

AVOCATE P SANJAYAN

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Kerala Police Act

കേരള പോലീസ് ആക്റ്റ് – അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള പോലീസ് ആക്റ്റ് – അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *