കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

260.00

കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

പി. ഗാവിന്ദപ്പിള്ള

 

യുഗസ്രഷ്ടാക്കാളുടെ വ്യക്തിമുദ്രകൾ പതിഞ്ഞ വിമോചനകേരളത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ. നമ്മെ നാമാക്കിമാറ്റിയ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ ജ്വാലാമുഖങ്ങൾ. ഒരുയുഗത്തിന്റെ വിമോചനമുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകർന്ന ജനതയുടെയും അവർ കലഹിക്കുകയും അഭിരമിക്കുകയും ചെയ്ത അധികാരബന്ധങ്ങളുടെയും കഥ.

PG / P G Govinda Pillai / Govindapilla 

പേജ് 290 വില രൂ260

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Navotthanam – Yugasanthathikal, Yugashilpikal

കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Kerala Navothanam - 4 Sanchikakal കേരള നവോത്ഥാനം - പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  850.00
  Add to cart

  കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം

   

  പി ഗോവിന്ദപിള്ള

   

  കേരളത്തിലെ ധൈഷണികരിൽ പ്രമുഖനായ പി ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ നവോത്ഥാന ചിന്തകൾ നാലു സഞ്ചികകൾ ഒന്നിച്ച്.

  1. കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു മാർക്‌സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം
  2. മതാചാര്യർ മതനിഷേധികൾ
  3. യുഗസന്തതികൾ യുഗശില്പികൾ
  4. മാധ്യമപർവം

  അവതാരിക – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

  PG / P Govindapilla

  പേജ് 902  (4 വാല്യങ്ങൾ) വില രൂ850

  850.00
 • Kerala Navodhanam - Sanchika 1 കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

  കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

  220.00
  Add to cart

  കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

  കേരള നവോത്ഥാനം –
  ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

  ഒന്നാം സഞ്ചിക

   

  പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

   

  ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ മാർക്സിസ്റ്റ് വിശകലനം. ഫ്യൂഡൽ കേരളത്തിന്റെ മുതലാളിത്ത പരിവർത്തനം വർഗരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിശിത പഠനം.

  P G / P Govinda Pillai /PG / Kerala Navothdhanam / P Govindapilla

  പേജ് 186  വില രൂ165

  220.00
 • Kerala Navodhanam - Sanchika 2 കേരള നവോഥാനം - മതാചാര്യർ, മതനിഷേധികൾ

  കേരള നവോഥാനം – മതാചാര്യർ, മതനിഷേധികൾ

  210.00
  Add to cart

  കേരള നവോഥാനം – മതാചാര്യർ, മതനിഷേധികൾ

  കേരള നവോഥാനം – രണ്ടാം സഞ്ചിക

  മതാചാര്യർ, മതനിഷേധികൾ

   

  പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

   

  മത മൂല്യങ്ങളിലും മതാധിഷ്ഠിത സാമൂഹിക രൂപങ്ങളിലും അഭിരമിച്ചും അവയോടു കലഹിച്ചും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിന് കളമൊരുക്കിയ യുവശില്പികളുടെ ജീവിതവും സംഭാവനകളും.

  P G / P Govinda Pillai /PG / Kerala Navothdhanam / P Govindapilla

  പേജ് 210 വില രൂ170

  210.00