കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

260.00

കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

പി. ഗാവിന്ദപ്പിള്ള

 

യുഗസ്രഷ്ടാക്കാളുടെ വ്യക്തിമുദ്രകൾ പതിഞ്ഞ വിമോചനകേരളത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ. നമ്മെ നാമാക്കിമാറ്റിയ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ ജ്വാലാമുഖങ്ങൾ. ഒരുയുഗത്തിന്റെ വിമോചനമുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകർന്ന ജനതയുടെയും അവർ കലഹിക്കുകയും അഭിരമിക്കുകയും ചെയ്ത അധികാരബന്ധങ്ങളുടെയും കഥ.

PG / P G Govinda Pillai / Govindapilla 

പേജ് 290 വില രൂ260

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Navotthanam – Yugasanthathikal, Yugashilpikal

കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Kerala Navodhanam - Sanchika 1 കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

  കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

  220.00
  Add to cart
 • Kerala Navothanam - 4 Sanchikakal കേരള നവോത്ഥാനം - പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  850.00
  Add to cart
 • Kerala Navodhanam - Sanchika 2 കേരള നവോഥാനം - മതാചാര്യർ, മതനിഷേധികൾ

  കേരള നവോഥാനം – മതാചാര്യർ, മതനിഷേധികൾ

  210.00
  Add to cart