കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

850.00

കേരള നവോത്ഥാനം

 

പി ഗോവിന്ദപിള്ള

 

കേരളത്തിലെ ധൈഷണികരിൽ പ്രമുഖനായ പി ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ നവോത്ഥാന ചിന്തകൾ നാലു സഞ്ചികകൾ ഒന്നിച്ച്.

1. കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു മാർക്‌സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം
2. മതാചാര്യർ മതനിഷേധികൾ
3. യുഗസന്തതികൾ യുഗശില്പികൾ
4. മാധ്യമപർവം

അവതാരിക – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

PG / P Govindapilla

പേജ് 902  (4 വാല്യങ്ങൾ) വില രൂ850

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Navothanam – 4 Sanchikakal

കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

4 Volumes

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Kerala Navodhanam - Sanchika 2 കേരള നവോഥാനം - മതാചാര്യർ, മതനിഷേധികൾ

  കേരള നവോഥാനം – മതാചാര്യർ, മതനിഷേധികൾ

  210.00
  Add to cart
 • Kerala Navodhanam - Sanchika 1 കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

  കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

  220.00
  Add to cart
 • Kerala Navodhanam - Madhyama Parvam കേരള നവോത്ഥാനം - നാലാം സഞ്ചയിക മാധ്യമപർവം - പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം – നാലാം സഞ്ചയിക മാധ്യമപർവം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  160.00
  Add to cart
 • Kerala Navotthanam – Yugasanthathikal, Yugashilpikal കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

  കേരള നവോത്ഥാനം – യുഗസന്തതികൾ, യുഗശില്പികൾ

  260.00
  Add to cart